Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Cennik usług

Rodzaj usługi

Użytkownicy

Cena brutto

Aktywacja karty bibliotecznej

studenci UM

bezpłatnie

pracownicy UM

inni użytkownicy

10,00 zł

Aktywacja duplikatu karty studenci UM 20,00 zł
pracownicy UM
inni użytkownicy

Kara za zagubienie karty bibliotecznej

 

20,00 zł

Kara za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w terminie

 

0,20 zł /dzień/wol.

Kara za pierwsze upomnienie na piśmie

 

2,50 zł

Kara za każde kolejne upomnienie na piśmie

 

5,00 zł

Kaucja za wypożyczenie jednej książki

osoby wymienione

w §8 ust. 1 lit. e regulaminu udostępniania*

aktualna wartość rynkowa, nie mniej niż

50,00 zł

 

Udostępnianie zbiorów własnych (reprografia) w formie:

Kserokopii, format A4

studenci UM

0,20 zł/str

pracownicy UM

inni użytkownicy

Kserokopii, format A3

studenci UM

0,40 zł/str

pracownicy UM

inni użytkownicy

Wydruku czarno-białego jednostronnego

studenci UM

0,40 zł/str

pracownicy UM

inni użytkownicy

Wydruku czarno-białego dwustronnego

studenci UM

0,30 zł/str

pracownicy UM

inni użytkownicy

Wydruku  kolorowego

studenci UM

0,50 zł/str

pracownicy UM

inni użytkownicy

Skanu

studenci UM

0,50 zł/str

pracownicy UM

inni użytkownicy

Kserokopii/wydruku z urządzenia samoobsługowego

studenci UM

0,09 zł/str

 

Skanu  z urządzenia samoobsługowego

studenci UM

bezpłatnie

 

 

Udostępnianie zbiorów własnych (usługi informacji naukowej) w formie:

Przeglądu baz danych

studenci UM

bezpłatnie

pracownicy UM

inni użytkownicy

10,00 zł/temat

Korzystania ze stanowisk w pracowni komputerowej

studenci UM

bezpłatnie

pracownicy UM

inni użytkownicy

5,00 zł / h

 

Udostępnianie zbiorów (wypożyczenia międzybiblioteczne) w formie:

Sprowadzenie materiałów oryginalnych

studenci UM z kół naukowych UM

bezpłatnie

doktoranci UM

pracownicy UM

inni użytkownicy

10,00 zł/wol.

Sprowadzonych kopii

studenci UM z kół naukowych UM

bezpłatnie**

doktoranci UM

pracownicy UM

inni użytkownicy

5,00 zł/artykuł do 10 stron

0,50 zł każda następna strona

system SUBITO

pracownicy UM

wg faktycznie poniesionych kosztów***

 

 

* Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych – Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu   Medycznego w Lublinie:

„§ 8. Prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają:

  1. W Bibliotece Głównej:
  • pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, emerytowani pracownicy Uniwersytetu,
  • słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu,
  • pracownicy  podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu  Lublina,
  • pracownicy naukowi instytucji naukowych z terenu Lublina,
  • pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z województwa lubelskiego po wpłaceniu kaucji. Wysokość kaucji powinna odpowiadać aktualnej wartości wypożyczanych książek. Minimalna wysokość kaucji jest określona w cenniku.  Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
  1. W Filii Studenckiej: studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

 

** w ramach limitów zatwierdzonych przez Prorektora ds. Nauki:

Liczba publikacji realizowanych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną w ramach rozliczeń wewnątrzuczelnianych:

 

  • na potrzeby bieżącej pracy naukowej do 200 pozycji na 6 miesięcy
  • przygotowanie pracy doktorskiej do 200 pozycji na 6 miesięcy
  • przygotowanie rozprawy habilitacyjnej do 300 pozycji na 6 miesięcy

Zamówienia przekraczające w/w limity będą przez Bibliotekę realizowane na zasadach odpłatności – według faktur wystawionych przez bibliotekę realizującą zamówienie.

 

*** koszt realizacji zamówienia za pośrednictwem systemu SUBITO obejmuje: cenę kopii (10,00 - 15,00 Euro/artykuł), koszty przelewu bankowego (ok. 70 zł) oraz ewentualne opłaty licencyjne i VAT naliczone przez bibliotekę realizującą zamówienie.