Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Open Access

Idea Open Access opiera się na założeniu, że publikacje naukowe powinny być dostępne bezpłatnie z zachowaniem pełnych praw autorskich. 

 

Jak działa Otwarta Nauka?             Jak działa prawo autorskie?              Czym są licencje Cretive Commons?

 

Zalecenia i regulacje prawne:


Regulacje wewnątrzuczelniane:
Polityka Otwartości Polskiej Platformy Medycznej, przyjęta Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dn. 24-10-2018 r.
Zarządzenie Rektora nr 62/2019 z dn. 12-06-2019 w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji cyfrowych rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz danych badawczych

 

Regulacje krajowe i UE:
Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1291/2013 ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce (23.10.2015)
Plan S - którego celem jest wprowadzenie natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych opisujących rezultaty badań finansowanych z publicznych lub niepublicznych grantów przyznanych przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe instytucje finansujące i rady ds. badań naukowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2019/1024
Polityka NCN dot. otwartego dostępu do publikacji (31.05.2020)

 

Modele otwartego dostępu do publikacji:

1) ze względu na uprawnienia do korzystania:

otwarty dostęp gratis – „darmowy i otwarty dostęp", czyli wolno korzystać zgodnie z prawem z zasobów (utworów) na zasadach dozwolonego użytku

otwarty dostęp libre - "darmowy i wolny dostęp" czyli wolno korzystać szerzej niż na zasadzie dozwolonego użytku, ale w zgodzie z zapisami licencji, np. CC

2) ze względu na miejsce dostępu do pełnego tekstu:
droga złota – zapewnienie otwartego dostępu gratis albo libre przez wydawcę, w szczególności poprzez publikację utworu w czasopiśmie naukowym lub książce;
droga zielona – zapewnienie otwartego dostępu gratis albo libre przez autora poprzez zdeponowanie utworu w repozytorium
[za: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, MNiSW 2015]

 

Bezpłatne publikowanie w open access:

 

UWAGA: niektóre programy publikowania zostaną wznowione w 2024 roku po podpisaniu umów - aktulany status należy sprawdzać za pomocą powyższych linków. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektor BG UML Renatą Birską tel. 81 448 5802. 

 

Obniżone koszty publikowania w OA dla pracowników UML

 

 

Wybrane kolekcje publikacji w wolnym dostępie

 

Przydatne linki:

 

 

Narzędzia internetowe wspierające naukowców w wyborze czasopisma lub platformy publikacyjnej zgodnej z polityką otwartego dostępu i Planem S.

Journal Checker Toolhttps://journalcheckertool.org

 

Listy kontrolne do samodzielnej weryfikacji wydawców książek i czasopism: Think, check , submit    https://thinkchecksubmit.org/


Journal Evaluation Tool : https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=librarian_pubs