Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wirtualna Karta Biblioteczna

Regulamin Wirtualnej Karty Bibliotecznej

Regulamin
Wirtualnej Karty Bibliotecznej

 

Preambuła

Działając na rzecz rozwoju środowiska akademickiego w Lublinie Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powołują do życia projekt o nazwie WIRTUALNA KARTA BIBLIOTECZNA, którego celem jest wzmocnienie efektu synergii naszych uczelni.

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Wirtualna Karta Biblioteczna (zwana dalej WKB), jest tworzona przez publiczne szkoły wyższe posiadające biblioteki naukowe z siedzibami w granicach administracyjnych Miasta Lublin, będące sygnatariuszami Porozumienia w sprawie powołania i określenia zasad współpracy Wirtualnej Karty Bibliotecznej, do którego niniejsze Zasady są załącznikiem. WKB powstała w celu zapewnienia społeczności akademickiej Lublina szerokiego dostępu do zasobów bibliotecznych, w szczególności poprzez wzajemne wypożyczanie zbiorów drukowanych studentom, doktorantom oraz pracownikom instytucji, które podpisały Porozumienie, zwanych dalej Partnerami Porozumienia. 

Rozdział II
Użytkownik WKB

§ 2

 1. Użytkownikami WKB są:
  1. studenci I, II i III stopnia studiów i doktoranci szkół doktorskich prowadzonych przez Partnerów Porozumienia;
  2. pracownicy Partnerów Porozumienia zatrudnieni na umowę o pracę.
 2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania zbiorów w ramach WKB, tj. do zarejestrowania się do WKB oraz późniejszego uczestniczenia w projekcie jest:
  1. Legitymacja Studencka (LS);
  2. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS);
  3. Legitymacja Doktoranta (LD);
  4. Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD);
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez właściwą jednostkę Partnera Porozumienia (Uczelni) oraz dowód osobisty, albo Elektroniczna Legitymacja Pracownika (ELP).
 3. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w ramach WKB.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego konta w ramach WKB innym osobom.
 5. Wypożyczanie zbiorów w ramach WKB odbywa się po rejestracji użytkownika w Aplikacji WKB.
 6. Użytkownik wyrażający chęć korzystania z WKB zgłasza się do biblioteki głównej własnej uczelni, zwanej dalej Biblioteką Macierzystą. Warunkiem rejestracji użytkownika w Aplikacji WKB jest aktualne konto biblioteczne w Bibliotece Macierzystej.
 7. Konta użytkowników w Aplikacji WKB tworzy i usuwa wyłącznie Biblioteka Macierzysta.
 8. Konto użytkownika w Aplikacji WKB utworzone w danym roku akademickim ważne jest do dnia 31 października następnego roku akademickiego, przy czym ważność konta wygasa w chwili utraty statusu studenta lub zatrudnienia.
 9. Po upływie terminu ważności konta jest ono kasowane i użytkownik może ponownie założyć konto na kolejny rok akademicki, po zweryfikowaniu uprawnień przez pracownika Biblioteki Macierzystej.
 10. Konto użytkownika może być usunięte na jego wniosek (wysłany w formie mailowej na adres: biuro@4zul.pl), pod warunkiem rozliczenia się przez użytkownika ze wszystkimi bibliotekami, czego potwierdzeniem jest otrzymanie podbitej obiegówki.
 11. Dane osobowe użytkownika są automatycznie kasowane z Aplikacji WKB po trzech miesiącach od dnia wygaśnięcia ważności konta i rozliczenia się z wszystkimi Bibliotekami, czego potwierdzeniem jest obiegówka.

 

Rozdział III
Wypożyczanie zbiorów

§ 3

 1. Użytkownik WKB nabywa uprawnienia do wypożyczania zbiorów wybranej biblioteki WKB z chwilą dokonania osobiście wszystkich formalności wymaganych regulaminem danej biblioteki.
 2. Zbiory w poszczególnych bibliotekach WKB wypożyczane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.

 

Rozdział IV
Prawa i obowiązki Użytkownika WKB

§ 4

 1. Użytkownik WKB zobowiązany jest do:
  1. znajomości i przestrzegania niniejszych Zasad oraz Regulaminu i Regulaminu Udostępniania Zbiorów bibliotek poszczególnych Partnerów Porozumienia.
  2. osobistego rozliczenia konta czytelnika założonego w lokalnej bazie danych (w lokalnym systemie bibliotecznym) każdej biblioteki WKB, której zbiory wypożyczał, z chwilą rezygnacji z korzystania z WKB lub dokonywania rozliczenia z własną uczelnią.
 2. Użytkownik WKB jest uprawniony do:
  1. wypożyczania zbiorów ze wszystkich bibliotek WKB, które w swoich lokalnych systemach bibliotecznych utworzyły mu konto czytelnika, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek;
  2. występowania do swojej Biblioteki Macierzystej z postulatami zmian zasad WKB;
  3. wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą WKB;
  4. rezygnacji z udziału w Aplikacji WKB, co jest równoznaczne z usunięciem danych użytkownika z systemów Bibliotek WKB, za wyjątkiem Biblioteki Macierzystej. Usunięcia danych osobowych dokonuje Biblioteka Macierzysta na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika WKB w formie pisemnej i po uzyskaniu potwierdzenia braku zaległości wobec Bibliotek WKB (obiegówka).

 

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika WKB jest jego uczelnia macierzysta.
 2. Współadministratorami danych osobowych użytkownika WKB są pozostali sygnatariusze Porozumienia w sprawie powołania i określenia zasad współpracy Wirtualnej Karty Bibliotecznej
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „do pobrania” na stronie internetowej www.4zul.pl oraz w formie papierowej, w każdej Bibliotece Macierzystej.

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminów udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek WKB oraz obowiązujące w nich przepisy porządkowe.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw ma Biuro Związku Uczelni Lubelskich.