Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, NIP 712-010-69-11, REGON 000288710 (dalej: UM) jako administrator danych osobowych informuje, że dane zgromadzone w systemie biblioteczno-informacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, w szczególności w związku z działaniami ewidencyjnymi oraz związanymi z procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze użytkowników zasobów bibliotecznych jest Biblioteka Główna UM w Lublinie, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, zwana dalej Biblioteką, a także biblioteki specjalistyczne.

Podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym są przepisy prawa, tj. ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 574,1669) w powiązaniu ze Statutem UM i regulaminem Biblioteki.

Użytkownik zasobów bibliotecznych dobrowolnie decyduje się na korzystanie z zasobów bibliotecznych, jednak w przypadku chęci korzystania z nich ma obowiązek podania danych zawartych w deklaracji, bez ich podania nie  jest możliwe korzystanie z zasobów. 

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Użytkownikowi zasobów bibliotecznych, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UM w okresie korzystania z zasobów bibliotecznych, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UM, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Uniwersytet informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

W związku z faktem przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych, zgromadzonych w trakcie korzystania przez użytkowników z Biblioteki Głównej, w celu realizacji działalności Biblioteki, a także celach archiwalnych i statystycznych, informujemy, że w przypadku braku deklaracji rezygnacji z korzystania z Biblioteki Głównej i nie korzystania z jej usług (brak wypożyczonych pozycji na koncie), następujące dane osobowe będą archiwizowane maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniej czynności na koncie czytelnika: nazwisko i imiona oraz numer PESEL lub data urodzenia. Po tym czasie konto zostanie trwale usunięte.

UM wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iod@umlub.pl