Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Regulamin Biblioteki

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Postanowienia wstępne

 

§  1

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwanego dalej Uniwersytetem, i materiałów pozyskiwanych na podstawie umów licencyjnych oraz drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

 1. Zbiory biblioteczne są udostępniane :
 1. prezencyjnie tzn. na miejscu:
 • w czytelni naukowej Biblioteki Głównej
 • w czytelni ogólnej Biblioteki Głównej
 • w czytelni w Filii Studenckiej
 • w Pracowni Komputerowej Biblioteki Głównej
 • w bibliotekach specjalistycznych
 1. drogą wypożyczeń indywidualnych:
 • w Filii Studenckiej – studenci UM w Lublinie
 • w Wypożyczalni Biblioteki Głównej
 • w Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 • w bibliotekach specjalistycznych
 1. w dostępie sieciowym w ramach obowiązujących licencji,
 2. przez różne formy powielania zgodnie z prawem autorskim i w ramach obowiązujących licencji.

 

§ 3

 1. Za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytet może pobierać:
 1. opłaty z tytułu aktywacji karty bibliotecznej, nieterminowego zwrotu wypożyczonych pozycji, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych oraz kaucji za wypożyczenie;
 2. opłaty za świadczone usługi.
 1. Wysokość opłat ustala dyrektor Biblioteki Głównej a zatwierdza Rektor Uniwersytetu w drodze zarządzenia.

 

 1. Regulamin Czytelni

 

§ 4

 1. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu mają prawo wszyscy zainteresowani.
 2. W czytelni można korzystać z:
 1. księgozbioru podręcznego,
 2. księgozbioru znajdującego się w magazynach,
 3. zbiorów bibliotecznych sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek,
 4. materiałów własnych,
 5. stanowisk komputerowych
 6. własnego sprzętu komputerowego i reprograficznego (skaner, aparat cyfrowy kamera cyfrowa) pod warunkiem, że nie zakłóca to pracy innym osobom oraz nie łamie przepisów prawa.

 

§ 5

Korzystających z czytelni obowiązuje:

 1. potwierdzenie tożsamości,
 2. wpis do książki odwiedzin,
 3. zgłoszenie wnoszonych materiałów własnych,
 4. troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi zbiorami bibliotecznymi oraz zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
 5. zachowanie ciszy i niekorzystanie z telefonów komórkowych,
 6. zakaz  spożywania posiłków,
 7. pozostawienie w szatni okryć wierzchnich oraz teczek, plecaków, torebek, parasoli.

 

§ 6

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w  magazynach jest możliwe po czytelnym wypełnieniu rewersu z sygnaturą.  Zamówienie musi być złożone najpóźniej 30 minut przed zamknięciem czytelni.
 2. Wyniesienie  materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni (np. do ksero lub skanowania) możliwe jest wyłącznie za zgodą dyżurnego bibliotekarza.
 3. Wykorzystane materiały należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

 1. Regulamin Wypożyczalni

 

§ 7

Prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają:

 1. W Bibliotece Głównej:
 1. pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, emerytowani pracownicy Uniwersytetu,
 2. słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu,
 3. pracownicy  podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu  Lublina,
 4. pracownicy naukowi instytucji naukowych z terenu Lublina,
 5. pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z województwa lubelskiego po wpłaceniu kaucji. Wysokość kaucji powinna odpowiadać aktualnej wartości wypożyczanych książek. Minimalna wysokość kaucji jest określona w cenniku.  Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 1. W Filii Studenckiej: studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

§ 8

 1. Wypożyczeniu na zewnątrz czytelnikom indywidualnym nie podlegają:
 1. materiały znajdujące się w księgozbiorach podręcznych,
 2. czasopisma,
 3. druki wydane do 1945 r.,
 4. materiały rzadkie i cenne,
 5. prace doktorskie, magisterskie oraz rozprawy habilitacyjne posiadane przez Bibliotekę Główną w 1 egzemplarzu,
 6. dokumenty oryginalne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
 7. pozycje uszkodzone i wymagające konserwacji.
 1. Korzystanie z dokumentów wymienionych w pkt. 1 jest możliwe wyłącznie na miejscu w czytelniach.

 

§  9

 1. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania na zewnątrz jest karta biblioteczna.
 2. Warunkiem otrzymania  karty bibliotecznej jest wypełnienie i podpisanie deklaracji oraz okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość. Ponadto:
 1. słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu przedkładają  legitymację doktoranta,
 2. pracownicy Uniwersytetu, nie wykazani na stronie WWW Uczelni oraz inne osoby przedkładają zaświadczenie o zatrudnieniu,
 3. stażyści przedkładają zaświadczenie z miejsca odbywania stażu.
 1. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 2. Właściciel karty bibliotecznej jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie adresu lub miejsca zatrudnienia.
 3. Za zapisanie do Biblioteki  i wydanie karty bibliotecznej osobom wymienionym § 7 pkt. 1 lit. c-e, pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 4. Za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 5. Dokumentem uprawniającym studentów do wypożyczania na zewnątrz jest elektroniczna legitymacja studencka.
 6. Właściciel karty bibliotecznej zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę  w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów uprawniających do wypożyczania na zewnątrz.
 7. Przed uzyskaniem dyplomu lub odejściem z uczelni pracownicy i studenci Uniwersytetu muszą uzyskać na karcie obiegowej potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką.

 

§ 10

 1. Wypożyczane materiały biblioteczne powierza się opiece czytelnika, który powinien sprawdzić ich stan w obecności bibliotekarza i zgłosić ewentualne defekty (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne, braki). Za wszelkie uszkodzenia nie ujawnione w chwili wypożyczania materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie czytelnik odpowiada materialnie.
 2. Czytelnik jest zobowiązany troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi książkami. Niedopuszczalne jest wyrywanie kartek, dokonywanie podkreśleń, zaznaczeń, zagięć stron itp.

 

§ 11

 1. Zbiory biblioteczne udostępnia się na okres zgodny ze statusem określonym dla poszczególnych grup użytkowników, tzn. na 6 lub 3 miesiące.
 2. W przypadku braku zamówień ze strony innych użytkowników, możliwe jest przedłużenie okresu wypożyczenia.
 3. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu pozycji przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 4. Zamówione książki, nieodebrane w ciągu 7 dni, będą przekazywane z powrotem do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 12

 1. Ustala się następujące limity wypożyczeń na zewnątrz:
 1. studenci I roku do 20 pozycji,
 2. studenci pozostałych lat do 10 pozycji,
 3. pracownicy Uniwersytetu i słuchacze studiów doktoranckich do 5 pozycji,
 4. pozostałe osoby do 4 pozycji.
 1. Filia Studencka może na początku roku akademickiego ograniczyć liczbę podręczników wypożyczanych studentom.

 

§ 13

 1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje :
 1. naliczenie kary pieniężnej zgodnie z  cennikiem,  
 2. indywidualne upomnienie na piśmie,
 3. czasowe pozbawienie prawa do korzystania z wypożyczalni do czasu uregulowania kary pieniężnej.
 1. W przypadku osób wymienionych w § 7 pkt. 1 lit. e,  niezwrócenie książki po 2-krotnym wysłaniu upomnienia listem poleconym lub w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin zwrotu wypożyczonej pozycji, powoduje rozliczenie kary pieniężnej z wpłaconej przez czytelnika kaucji. Rozliczenie kary nie zwalnia z obowiązku zwrotu wypożyczonych pozycji.
 2. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek czytelnika, Dyrektor Biblioteki Głównej może zmniejszyć lub umorzyć opłatę.

 

§ 14

 1. W razie zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany :
 1. odkupić egzemplarz  tego samego  bądź nowszego wydania, lub
 2. dostarczyć inne dzieło, lub dzieła znajdujące się w sprzedaży i wskazane przez Bibliotekę, lub
 3. wpłacić za pokwitowaniem kwotę odpowiadającą wartości antykwarycznej książki.
 1. Rzeczywistą wartość dzieła określa Biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów zakupu materiałów bibliotecznych.
 2. Sprawy związane z zagubionymi książkami załatwia kierownik Wypożyczalni Biblioteki Głównej  lub kierownik Filii Studenckiej.

 

§ 15

 1. W razie zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany :
 1. odkupić egzemplarz  tego samego  bądź nowszego wydania, lub
 2. dostarczyć inne dzieło, lub dzieła znajdujące się w sprzedaży i wskazane przez Bibliotekę, lub
 3. wpłacić za pokwitowaniem kwotę odpowiadającą wartości antykwarycznej książki.
 1. Rzeczywistą wartość dzieła określa Biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów zakupu materiałów bibliotecznych.
 2. Sprawy związane z zagubionymi książkami załatwia kierownik Wypożyczalni Biblioteki Głównej  lub kierownik Filii Studenckiej.

 

 1. Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

§ 16

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia czytelnikom książki i czasopisma oraz kopie artykułów sprowadzone z innych bibliotek w kraju i z zagranicy.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanych pozycji w zbiorach bibliotek lubelskich.
 3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia książki i czasopisma na zamówienia złożone przez inne biblioteki krajowej sieci bibliotecznej.
 4. Materiały oryginalne udostępniane są na jeden miesiąc lub na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą.

 

§ 17

 1. Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej są uprawnieni:  
 1. pracownicy  Uniwersytetu,
 2. słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu,
 3. inne osoby na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

Zasady odpłatności zakładają pokrycie kosztów związanych ze sprowadzeniem lub udostępnieniem materiałów. Mogą składać się na nie:

 1. koszt  wykonania kserokopii i skanów,
 2. opłaty pocztowe lub koszt przelewu bankowego,
 3. opłaty za uzyskanie tekstu poprzez systemy elektronicznej dystrybucji   dokumentów,
 4. cena nośnika w przypadku niektórych kopii w formacie elektronicznym.

 

§ 18

Sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną dokumenty oryginalne są udostępniane wyłącznie w czytelniach Biblioteki Głównej. Materiały otrzymane w formie kserokopii lub formie elektronicznej czytelnik otrzymuje na własność.

 

 1. Usługi reprograficzne

 

§ 19

 1. Zakres świadczonych usług reprograficznych reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. oraz podpisane przez Uniwersytet licencje na dostęp do źródeł naukowych.
 2. Nie wykonuje się kopii z prac nie opublikowanych.
 3. Usługi reprograficzne są płatne zgodnie z cennikiem. Ceny stanowią zwrot kosztów ponoszonych przez Bibliotekę na wykonanie usług.
 4. Dyrektor Biblioteki Głównej może odstąpić od pobierania należności za usługi reprograficzne świadczone innym bibliotekom na zasadzie wzajemności.

 

 1. Usługi informacji naukowej i bibliometrii

 

§ 20

 1. Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej, zwany dalej Działem Informacji,  świadczy usługi z zakresu naukowej informacji medycznej dla pracowników naukowych,  studentów i doktorantów Uniwersytetu oraz w miarę możliwości dla innych osób prowadzących działalność naukowo-badawczą.
 2. Dział Informacji prowadzi szkolenia indywidualne w zakresie wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych.
 3. Usługi informacyjne objęte cennikiem są płatne.

   

§ 21

 1. Pracownicy Działu Informacji rejestrują dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu w oparciu o dostępne w Bibliotece źródła oraz publikacje dostarczone przez autorów.
 2. Pracownicy Działu Informacji wykonują indywidualne analizy bibliometryczne dla pracowników i studentów Uniwersytetu w oparciu o bazę danych Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zgodnie z aktualnie z obowiązującymi   przepisami.
 3. Dla osób niebędących pracownikami lub słuchaczami studiów doktoranckich Uniwersytetu, analizy bibliometryczne przygotowywane są na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji.
 4. Czas przygotowania analizy bibliometrycznej ustalany jest indywidualnie.
 5. W wyjątkowych przypadkach Dział Informacji może okresowo zawiesić przygotowywanie analiz indywidualnych.

 

 1. Regulamin korzystania z Pracowni Komputerowej

 

§ 22

 1. Nad funkcjonowaniem Pracowni Komputerowej opiekę sprawuje Dział Informacji.
 2. Prawo do korzystania z Pracowni Komputerowej mają wszystkie osoby zainteresowane naukową informacją medyczną.
 1. pracownicy i studenci Uniwersytetu, pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracownicy instytucji  naukowych – nieodpłatnie,
 2. inni użytkownicy – na zasadach odpłatności określonych w cenniku usług bibliotecznych.
 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie  celom naukowo-dydaktycznym.
 2. Korzystanie z komputerów zabronione jest:
  1. w celach zarobkowych,
  2. do   wykonywania   czynności   naruszających   prawa   autorskie   twórców  i właścicieli oprogramowania lub danych,
  3. do wykonywania innych czynności naruszających prawo.
 3. Zabronione    jest    instalowanie     dodatkowego     oprogramowania    oraz wprowadzanie zmian w już istniejących konfiguracjach.
 4. Użytkownik Pracowni zobowiązany jest do rejestracji komputerowej oraz okazania dyżurnemu bibliotekarzowi ważnego dokumentu identyfikacyjnego.
 5. Czas korzystania ze stanowisk komputerowych nie jest ograniczony, pod warunkiem dostępności wolnych stanowisk dla innych osób zainteresowanych.
 6. Wyniki  sesji można archiwizować bezpłatnie na własnych nośnikach elektronicznych lub odpłatnie drukować. Nie wolno drukować materiałów przekraczających objętość 50 stron.
 7. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz ma prawo natychmiast przerwać sesję użytkownika.
 8. Jeżeli   czytelnik   opuści  stanowisko  nie  uprzedzając  dyżurnego  bibliotekarza, miejsce zostanie udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia zebranych wcześniej danych.
 9. Wszelkie uszkodzenia materiałów informacyjnych, nieprawidłowości w działaniu komputerów, oprogramowania itp. należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 23

Osoby korzystające z Pracowni Komputerowej zobowiązane są ponadto do:

 1. pozostawiania   wierzchnich   okryć,   teczek,   plecaków,   toreb   w   szatni,
 2. zachowania ciszy,
 3. niewnoszenia na teren Pracowni artykułów spożywczych,
 4. niekorzystania z telefonów komórkowych,
 5. zwrócenia  materiałów i  zakończenia  sesji na 15 minut przed zamknięciem Pracowni.

 

 1. Regulamin biblioteki specjalistycznej

 

§ 24

 1. Biblioteka specjalistyczna jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
 2. Nadzór fachowy nad działalnością biblioteki specjalistycznej sprawują: Dyrektor Biblioteki Głównej i kierownik Sekcji Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej.
 3. Biblioteka specjalistyczna podlega kierownikowi danej jednostki organizacyjnej.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany zapewnić bibliotece specjalistycznej odpowiednie pomieszczenie, wyposażenie, zabezpieczenie  zbiorów oraz obsadę osobową, jest również odpowiedzialny za majątek biblioteki.

 

§ 25

 1. Bibliotekę specjalistyczną prowadzi pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej lub bibliotekarz oddelegowany z Biblioteki Głównej,  jeśli dysponuje ona odpowiednią liczbą etatów. O zmianach osoby prowadzącej bibliotekę kierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia Sekcję Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej.
 2. Do obowiązków osoby prowadzącej bibliotekę specjalistyczną należy :
 1. udostępnianie książek i czasopism oraz prowadzenie ewidencji wypożyczeń,
 2. okresowe przeprowadzanie – z udziałem pracownika Sekcji Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej – inwentaryzacji księgozbioru.

 

§ 26

 1. Zbiory są udostępniane na miejscu lub wypożyczane poza obręb biblioteki.
 2. Ze zbiorów mogą korzystać: pracownicy danej jednostki, innych jednostek organizacynych Uniwersytetu, szpitali klinicznych.
 3. Książki i czasopisma są wypożyczane na okres 3 miesięcy lub na inny okres uzgodniony przez kierownika jednostki organizacyjnej.
 4. Na każdą wypożyczoną książkę lub czasopismo czytelnik wypełnia rewers    lub potwierdza wypożyczenie w innej formie obowiązującej w danej    jednostce organizacyjnej.
 5. W wypadku zagubienia książki lub czasopisma ma zastosowanie § 14 Regulaminu Udostępniania.

 

§ 27

Biblioteka specjalistyczna udostępnia Bibliotece Głównej zbiory potrzebne do realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§ 28

 1. Czytelnik pokrywa wszelkie koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego regulaminu, a poniesione przez Bibliotekę, w tym odkupienia zniszczonych lub naprawę  uszkodzonych urządzeń i sprzętu bibliotecznego.
 2. W sprawach  nieuregulowanych   niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki Głównej. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu.