Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ORCID/PBN

Pracownicy Uczelni na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych prowadzących działalność naukową oraz doktoranci ze Szkoły Doktorskiej UML zobowiązani są do:
 

- niezwłocznego dostarczenia (nie dotyczy uczestników Szkoły Doktorskiej) do Działu Analiz Publikacji i Wsparcia Ewaluacji uzupełnieniowego Oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby N i Oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 

Oświadczenie o N można złożyć tylko w jednym podmiocie. Pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w  prowadzeniu działalności naukowej (oświadczenie o N) nie częściej niż raz na 2 lata składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentują. Osoby te mogą zadeklarować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich zatrudnionych podmiotach. Do ewaluacji jakości działalności  naukowej mogą  zaliczyć osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w Szkole Doktorskiej. Pracownicy i uczestnicy Szkoły Doktorskiej do publikacji powinni dodatkowo złożyć Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

- posiadania konta ORCID (zgodnie z zarządzeniem Nr 108/2018 Rektora UM w Lublinie).

Uwaga! Zakładając konto ORCID prosimy o wpisanie nazwy jednostki organizacyjnej podanej w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego tekst ujednolicony z dnia 2 kwietnia 2024 roku.

 

Prosimy o przesłanie numeru ORCID ID na adres orcid@umlub.pl, celem wpisania do Bazy Bibliografii UMLub.
 

Instrukcja: Zakładanie konta ORCID

- umieszczania publikacji na swoim koncie ORCID (zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 1668, art. 265 ust. 11). Uwaga! Na koncie ORCID należy systematycznie umieszczać wszystkie publikacje pełnotekstowe. Jest to wymóg konieczny, aby Uczelnia mogła je uwzględnić w ocenie parametrycznej jednostek.

Film instruktażowy: Umieszczanie na koncie ORCID publikacji pobranych z Polskiej Platformy Medycznej

 

Instrukcja: Powiązanie konta ORCID z pracami w bazie Scopus
 

Instrukcja: Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus - scalenie profili w bazie Scopus
 

Instrukcja: Powiązanie identyfikatora ORCID z pracami w bazie Web of Science

 

- połączenia konta ORCID z kontem w bazie Polska Bibliografia Naukowa i POL-on (zgodnie z zarządzeniem Nr 162/2020 Rektora UM w Lublinie).

Powiązanie kont pozwoli w sposób jednoznaczny zidentyfikować danego autora w obu bazach oraz zapewni w przyszłości szybkie pobieranie informacji o publikacjach zgromadzonych na koncie ORCID danego autora.


Film instruktażowy: Rejestracja konta użytkownika PBN i łączenie konta z identyfikatorem ORCID i POL-on
 

Instrukcja: Połączenie konta PBN z kontem ORCID i POL-on